Contact Us
No. 59-15, Bi Xiu Road,
Giao Tou Xiang,
Kaohsiung County,
Taiwan 82549 R.O.C.


+ 886-7-6117119

+ 886-7-6116679

stainless168@gmail.com

aaeracing@seed.net.tw
SKYPE CHAT
petertzeng_Taiwan

MSN CHAT
aaeracing@seed.net.tw

CONTACT US

SUNNY STEEL CORP

ADD : No. 59-15, Bi Xiu Road, Giao Tou Xiang, Kaohsiung County, Taiwan 82549 R.O.C.

TEL : 886-7-611 7119

FAX : 886-7-611 6679

EMAIL : stainless168@gmail.com
             aaeracing@seed.net.tw